Здавалка
Главная | Обратная связь

з дисципліни «Митне право»Нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року
№ 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 44-45, № 46-47, № 48. - Ст.552.

3. Податковий кодекс України 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №13-14, №15-16, №17, ст.11

4. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– № 19.–.Ст.540–547.

5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 29.– Ст. 377.

6. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.99 р. № 1068 – XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48.

7. Про Митний тариф України: Закон України вiд 05.04.2001 № 2371-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 24. - Ст.125.

 

Основна література:

1. Митне право України: Навч. посіб. – 2-е вид. / За заг. ред. Ченцова В.В., Приймаченка Д.В. – К.: Істина, 2008. – 312 с.

2. Митне право України: навч. посіб. / Ю. В. Іващенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 296 с.

3. Митне право: навч.-метод. посіб. / В. Т. Білоус [та ін.] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2012. - 104 с.

4. Митний Кодекс України: Науково-практичний коментар / А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний, Р.А.Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.

5. Настюк В.Я., Шульга М.Г. Митне право України: Навч. посібник. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – 114 с.

6. Пастух І.Д. Митне право України: посіб. для підготов. до іспитів / І. П. Пастух, О. В. Горбач ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Каф. адм. права та процесу. - К. : Ліпкан О. С., 2011. - 127 с.

 

Додаткова література:

 

1. Додин Е.В. Таможенные операции та морском транспорте: Уч.-метод. пособ. – Одесса: Юр. лит., 2001. – 96 с.

2. Дорофєєва Л.М. Деякі питання відповідальності за порушення митних правил // Проблеми законності. – Вип. 41. – Харків: НЮАУ, 2000. – С. 136–141.

3. Ківалов С.В. Митне право в системі адміністративного права // Юридичний вісник. – 1995. – № 1.

4. Ківалов С.В. Митне право: система та динаміка розвитку // Митна справа. – 2002. – № 1. – С. 3 – 7.

5. Ківалов С.В. Організаційно–правові основи митної справи в Україні: Автореф. дис. д–ра юр. наук / Одеса: Одеський держ. ун–т ім. І.І.Мечникова., 1996.– 50 с.

6. Коментар до Митного кодексу України/ За ред. П.В.Пашка, М.М.Каленського. – К.: Юстініан, 2004. – 736 с. – (серія “митна справа в Україні”).

7. Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа. – 2008. - №5.

8. Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В.Ченцова та Д.В.Приймаченка. - 2-е вид. – К.: Істина, 2008. – 328 с.

9. Митне право України: Навч. посіб. – 2-е вид. / За заг. ред. Ченцова В.В., Приймаченка Д.В. – К.: Істина, 2008. – 312 с.

10. Митне право України: Навч. посібник / В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. – 114 с.

11. Митний кодекс України: Науково-практичний коментар / А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний, Р.А.Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 757 с.

12. Митний контроль та митне оформлення: Навч. посіб. / За ред. М.М. Ка-ленського, П.В. Пашка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 284 с.

13. Нападистий О. Митний режим в Україні та його види // Право України. – 2000. – №7. – с. 70–73.

14. Настюк В.Я. Норми митного права: теорія і практика застосування: Монографія. – Х.: Факт, 2003. – 215 с.

15. Настюк В.Я., Шульга М.Г. Митне право України: Навч. посібник. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – 114 с.

16. Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні: Навч. посіб. – К.: ЗАТ “Август”, 2003. – 224 с.

17. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 318 с.

18. Педешко А.І. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Х., 2000.

19. Практикум з митного права: Навчально-методичний посібник / За ред. Д.В.Приймаченка; Авт.кол. Коросташова І.М., Мазур А.В., Приймаченко Д.В., Філіповська О.Л. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 102 с.

20. Терещенко С.С., Науменко В.П. Основи митного законодавства. – К., 1999.

21. Шевченко В. Конституция Украины и применение таможенного законодательства // Юридический вестник. – 1998. – № 2. – С. 66–70.

22. Шеремета П.М. Правове регулювання митної діяльності в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса, 1999.

23. Шульга М.Г. Поняття, види митних режимів та їх застосування // Проблеми законності. – Вип. 45. – С.140.

24. Шульга М.Г. Система джерел митного права України // Проблеми законності – Вип. 40. – С.118.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.