Здавалка
Главная | Обратная связь

З дисципліни «Кримінальне право»Законодавчі акти:

 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. c. - 141

2. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 5 листопада 2012 року). – Х,: Одіссей, 2012, - 232 с.

3. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів.: у 2 кн. / Автори упорядники: С.В. Лінецький, М. І. Мельник, А.М. Рішелюк. - Кн. 2. - К.: Атіка, 2004.

 

Основна література:

 

1. Андрушко П. Новий Кримінальний кодекс: гуманізація кримінально-правової політики / П. Андрушко // Нова політика. – 2008. – №1. – С. 8-12.

2. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: [ навч. посіб. для студентов юрид. вузів і фак. вищ. навч. закл.] / В.К. Грищук. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 568 с.

3. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. –К.: Атіка, 2002. – 640 с.

4. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник для студентів юрид. вузів і фак.] / Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Банківський [та ін.] / [За ред. П.С. Матишевського та ін.] – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 512 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний підручник / [Фріс П.Л.]. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 362 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін..; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ – Харків: Юрінком Інтер – Право, 2002. – 416 с.

7. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / [Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.]; за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – [вид. 2-ге, переробл. Та доп.]. –Х.: ТОВ Одіссей, 2012. – 1152 с.

8. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.: За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -3-ге вид., перероб і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

9. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Ю.В. Александров, В. І. Антипов, М.В. Володько та ін.: Вид. 4-те, перероб і допов. За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2011.

10. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник, (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К.: Юридична думка, 2004. 656 с.

11. Хохлова І.В., Шемяков О.П. Кримінальне право України (Особлива частина). Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літ-ри, 2006. 688 с.

12. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін..; За ред. Проф.. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. -2-е вид., перероб. І доп.-К.: Хрінком Інтер, 2005. 544 с.

13. Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб./ Яценко С.С. (кер. авт. кол.) Андрушко П.П., Кобзаренко П.В., /Матишевський П.С., Шапченко С.Д.; За ред.. С.С. Яценка. К.: Хрінком Інтер, 2002. 528 с.

 

Додаткова література:

1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 4-ге вид., перероб. і допов. / Відп. ред. С.С. Яценко. - К.: А. С. К., 2005.

2. Кримінальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.В. Гавриш та ін. За заг. ред. В.Т. Маляренка. В.В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 1152 с.

3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2006 р.р. Видання 3-тє зі змін. та доповн. Упорядники: д.ю.н., проф. Н.О. Гуторова, к.ю.н. Мельник О.О. – Х.: Одисей, 2011. – 552 с.

3. Практика судів України у кримінальних справах. 2006-2008. - К.: Юрінком Інтер, 2008.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (Серія: «Кодекси і закони України»). Видавничий дім «Скіф», 2008. – 472 с.

5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Під заг. ред.. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.]. – К., -«Форум», 2001. –496 с. 81. Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. – К.: Вид-во «Аконіт», 2007. Т.1 А-К. –2007. – 926 с.

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року 4-е видання, перероблене та доповнене / За ред. М.І. Мельника, М.І Хавтонюка. – К.: «Юридична думка». 2007 – 1184 с.

7. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: ISBN 966-8894-00-6. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 472 с.

8. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.96 №9 // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України 91997-2007): –Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 680 с.

9. Судова практика Верховного Суду України з кримінальних справах за 2008-2009 роки / За ред. П.П. Пилипчука. – К.: Істина. 2011. – 736 с.

 


Зміст програми©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.