Здавалка
Главная | Обратная связь

Наслідки з основного рівняння кінетичної теорії ідеального газу. 

а) Закон Бойля – Маріотта

Скористаємося рівнянням Клаузіуса у вигляді:

Врахувавши, що , тому отримаємо =>

Закон Бойля – Маріотта описує ізотермічний процес, тобто процес, що протікає при постійний температурі , тоді .

По друге, закон Бойля – Маріотта має місце для газу, кількість молекул якого незмінна, тобто

Тоді - закон Бойля – Маріотта.

Добуток тиску газу на об’єм при даній масі газу і при постійній температурі є величина постійна.

Виникає питання:

в чому полягає фізичний зміст закону Бойля – Маріотта?

Для відповіді на поставлене питання перевіримо розмірність цього закону в СІ.

Отже, з точки зору фізики закон Бойля – Маріотта показує, що при ізотермічному процесі внутрішня енергія газу не змінюється.

б) Середня кінетична енергія поступального руху молекули ідеального газу.

Скористаємося основним рівнянням Клаузіуса в формі:

, де - молярний об’єм

Для молярного об’єму кількість молекул дорівнює числу Авогадро

(1)

Запишемо рівняння Клапейрона – Менделєєва для 1 моля газу:

(2)

Співставивши (1) і (2), отримаємо:

=>

- постійна Больцмана

Отже, (3)

З (3) слідує фізичний зміст постійної Больцмана:

вона показує, яку роботу здійснює 1 молекула газу, що рухається з деякою середньою швидкістю, при підвищені температури газу на 1 0К.

в) Число Лошмідта

Підрахуємо кількість молекул газу в одиницю об’єму. Для цього скористаємося основним рівнянням МКТ, що має вигляд:

Підставляючи сюди значення з формули (3), отримаємо:

(4)

Тоді (5)

При однакових температурі і тиску всі газу містять в одиниці об’єму однакову кількість молекул. Кількість молекул, що міститься в 1 м3 газу за нормальних умов називається числом Лошмідта. За формулою (5) воно дорівнює

г) Середня квадратична швидкість руху молекул ідеального газу:

Виводячи основне рівняння МКТ ми позначимо середню квадратичну швидкість через . Тоді середня кінетична енергія

. З іншого боку

Тоді =>

=>

(6)

тобто для даного газу середня квадратична швидкість молекул пропорційна кореню квадратному з абсолютної температури і залежить тільки від неї.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.