Здавалка
Главная | Обратная связь

Від яких факторів залежить кількість і назва підрозділів кадрової служби?1) розміру підприємства, специфіки його діяльності та усталених традицій в колективі;

2) стилю керівництва, методів управління та застосування інновацій у кадровій роботі;

3) економічних, технологічних, ринкових, міжнародних;

4) стану трудових ресурсів, законів ринку, споживачів та клієнтів.

 

Якою є нормативна частка чисельності працівників кадрової служби в розрахунку на100 працівників вітчизняних організацій?

1) 2,0-2,7%;

2) 1,0-1,5%;

3) 3,0-5,0%;

4) рекомендацій немає.

 

ТЕМА 7

«Формування колективу організації»

94. Сукупність людей, ролі і статус яких засновані на поділі праці, об’єднаних загальною метою та програмою трудової діяльності, – це:

1) організація;

2) трудовий колектив;

3) управлінська команда;

4) мала соціальна група.

 

Яким ознакам повинна відповідати група, щоб стати колективом?

1) позитивна думка членів групи один про одного;

2) наявність загальної мети як спільної;

3) рівність соціального статусу і походження;

4) високий рівень кваліфікації працівників.

 

Що означає в управлінні персоналом поняття «група»?

1) сукупність осіб, які працюють разом для досягнення загальновизнаних цілей;

2) всі працівники організації, які виконують управлінські та виробничі функції;

3) спільність людей, які взаємодіють таким чином, що кожен впливає на інших і сам перебуває під їх впливом;

4) складова частина колективу, що виникає за бажанням працюючих на основі взаємних симпатій та дружніх стосунків.

 

97. Пріоритетний вплив певної особи на членів організації, заснований на її керівному становищі, - це:

1) неформальне лідерство;

2) групова динаміка;

3) формальне лідерство;

4) стиль керівництва.

 

Які види об'єднань працівників створюються за волею керівництва для організації виробничого процесу?

1) формальні групи;

2) згуртовані команди;

3) неформальні групи;

4) первинні трудові колективи.

 

На які види поділяються формальні групи за ознакою механізму їх формування?

1) командні, робочі, комітети;

2) тимчасові та постійні;

3) самокеровані та некеровані;

4) стихійно утворені, свідомо організовані, скомплектовані цілеспрямовано та випадково.

 

100. Знайдіть правильне визначення поняття «мала соціальна група»:

1) суб'єктивна здібність, готовність і вміння людини виконувати роль лідера і здійснювати керівний вплив;

2) соціальна організація, для якої характерна спільна соціально значима діяльність;

3) відносно невелика сукупність безпосередньо контактуючих між собою осіб, об'єднаних спільними інтересами і нормами поведінки;

4) згуртована робоча група, що створюється з волі керівника для організації виробничо-господарського процесу.

 

На які види поділяються малі групи з точки зору соціальної психології?

1) команда, робоча група, комітет;

2) діада, тріада, квартет;

3) група, колектив, команда;

4) номінальна група, асоціація, кооперація.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.